Regulamin sklepu Buon Appetito

1. Postanowienia ogólne

Buon Appetito to sprzedaż detaliczna produktów spożywczych, pochodzących z Włoch, Hiszpani i Francji i innych produktów z regionu śródziemnomorskiego. Właścicielem serwisu internetowego Buon Appetito za pośrednictwem którego można składać zamówienia na artykuły wskazane w ust. 1 powyżej, jest Firma Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz. 15-089 Białystok, ul.Kilińskiego 7/1/4 NIP:5421256923. Za każdym razem gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie, dotyczy to punktu sprzedaży mieszczącego się przy ul. Waryńskiego 3/5 15-460 Białystok Delikatesy Sródziemnomorskie Buon Appetito.

Warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy sprzedaży jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Platformy oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania Zamówień. Proponowane warunki Zamówienia mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na podstawie warunków Zamówienia aktualnych w chwili jego złożenia. Do korzystania z Platformy konieczny jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript, Cookies oraz Flash Player. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Zamawiający poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz takie usługi.

2. Definicje

Poprzez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

Cena Towarów – oznacza orientacyjną cenę towaru brutto, którą przedstawia Sprzedawca po przyjęciu Zamówienia;

Dostawca – osoba realizująca Zamówienie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Sprzedawcę;

Dzień Realizacji Zamówienia – wybrany przez Zamawiającego dzień, w którym ma nastąpić dostawa Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres;

Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – zestaw danych osobowych Użytkownika oraz zbiór informacji o zrealizowanych Zamówieniach oraz aktywności Użytkownika;

Koszt Realizacji Zamówienia – opłata za Realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres; wysokość Kosztów Realizacji Zamówienia jest uzależniona od wartości Zamówienia oraz od odległości od Sprzedawcy do wskazanego przez Zamawiającego adresu dostawy;

Koszyk – lista towarów sporządzona przez Klienta z Towarów oferowanych na Platformie;

Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem buon-appetito.pl za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia;

Punkt sprzedaży – punkt sprzedaży położony w Białymstoku, ul. Waryńskiego 3/5 Delikatesy Śródziemnomorskie Buon Appetito;

Realizacja zamówienia – dokonanie przez Sprzedawcę dostawy zamówienia na wskazany przez Klienta adres, z wyłączeniem napojów alkoholowych;

Realizacja zamówienia napojów alkoholowych – dokonanie przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę odbioru Zamówienia w Punkcie sprzedaży;

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

Rejestracja – proces zakładania przez Użytkownika Konta na Platformie,

Sprzedawca Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz – operator witryny buon-appetito.pl będący jednocześnie właścicielem Punktu Sprzedaży – Delikatesy Śródziemnomorskie Buon Appetito, ul. Waryńskiego 3/5 15-460 Białystok ;

Towary – produkty oferowane do sprzedaży poprzez witrynę buon-appetito.pl

Umowa sprzedaży – w przypadku Klienta będącego konsumentem umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, zaś w przypadku Klienta niebędącego konsumentem umowa zawierana zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego;

Użytkownik – każda osoba odwiedzająca witrynę buon-appetito.pl

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy;

Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Towarów, rodzaj dostawy i sposobu odbioru, sposób dokonania płatności, miejsce wydania Towarów dane Klienta;

3. Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady składnia Zamówień za pośrednictwem Platformy, zasady odbioru zamówionych Towarów oraz zasady zakładania konta na Platformie. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej w formie umożliwiającej dokonanie jego wydruku oraz w Punkcie sprzedaży przy ul. Waryńskiego 3/5 Delikatesy Śródziemnomorskie Buon Appetito.

Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność prawną. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Konta lub bez dokonania Rejestracji poprzez wypełnienie formularza Zamówienia lub telefonicznie.

Zamówione napoje alkoholowe może odebrać wyłącznie osoba pełnoletnia i nie będąca w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Sprzedający ma prawo poprosić osobę odbierającą Zamówienie w skład którego wchodzą napoje alkoholowe o okazanie dowodu potwierdzającego jej pełnoletność. W przypadku odmowy okazania dowodu potwierdzającego pełnoletność osoby odbierającej zamówienie Sprzedający nie wyda takiej osobie napoi alkoholowych. Usługi dostawy Zamówienia realizowane są na terytorium Białegostoku i jej okolic. Możliwość realizacji dostawy Zamówienia określana jest na podstawie łącznej ceny brutto Zamówienia, adresu dostawy wskazanego przez Zamawiającego i szacowanego czasu dostawy. Koszt dostawy określony jest w pkt VII Regulaminu.

4. Rejestracja

Rejestracji na Platformie dokonuje się poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na Platformie. Wymagane jest podanie w formularzu danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym weryfikujących wiek Zamawiającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych dotyczących wieku Zamawiającego. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zakończenie Rejestracji. Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i telefonu w przypadku składania zamówień telefonicznie, dokonując aktualizacji danych na Koncie. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy do składania Zamówień e skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia Regulaminu. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Platformy może dokonać powtórną Rejestrację, jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz.

5. Zasady składania zamówienia

Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży jest podanie informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza Zamówienia dostępnego na Platformie lub telefonicznie, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru.

W Zamówienia Zamawiający wskazuje:

a) zamawiany Towar i jego ilość,
b) dokładne dane do wystawienia faktury VAT,
c) numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
d) termin odbioru Towaru,
e) sposób dokonania płatności. W trakcie składania Zamówienia, aż do momentu jego zatwierdzenia, przez Zamawiającego,

Zamawiający ma możliwość dokonania modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmiany wyboru Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnym na stronie. Zatwierdzenie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i przygotowanie do odbioru Towarów wymienionych w koszyku. Akceptacja Zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór Towaru przez osobę pełnoletnią. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, są wyłącznie osoby:

a) pełnoletnie,
b) trzeźwe w chwili odbioru,
c) którym, zgodnie z obowiązującym prawem, nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,
d) które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia wraz z informacjami wymaganymi odrębnymi przepisami prawa. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail o której mowa w ust. 7 powyżej. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania. W przypadku gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 10:00 najbliższego dnia roboczego. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą forma sprzedaży. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania Zamówień telefonicznie pod numerem telefonu +48 575176591. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio. W przypadku Zamówień składanych telefonicznie umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą telefonicznego potwierdzenia przez Zamawiającego warunków Zamówienia wraz ze wskazaniem adresu dostawy oraz sposobu odbioru Zamówienia a w przypadku dostawy, wraz z wyborem daty i przedziału godzinowego dostawy. Przed realizacją Zamówienia Sprzedawca upewnia się ustnie czy Zamawiający zapoznał się z treścią Regulaminu. Do każdego Zamówienia dokonanego w sklepie Buon Appetito wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury.

6. Realizacja Zamówienia

Realizacja Zamówienia następuje poprzez odbiór zamówionych Towarów w Punkcie sprzedaży lub dostawę pod adres wskazany przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania Zamówienia telefonicznie.

Odbiór zamówionego Towaru może być dokonany w dniach od poniedziałku do soboty, w godzinach przez Zamawiającego lub pełnoletnią osobę trzecią upoważnioną przez niego podczas składania Zamówienia. Zaznaczenie w formularzu Zamówienia opcji odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej, jest równoznaczne z udzieleniem przez Klienta tej osobie upoważnienia do odbioru Towaru w jego imieniu. W przypadku wybrania odbioru poprzez upoważnienie przez Zamawiającego firmy, Sprzedawca w imieniu Zamawiającego poinformuje firmę o gotowości zamówionych Towarów do odbioru. W przypadku upoważnienia do odbioru w imieniu Zamawiającego firmy , wpłacona kwota za dostawę jest przekazywana w całości za dostawę na konto firmy Przelewy 24 Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Zamawiającemu na adres e-mail wskazany przez niego podczas składania Zamówienia. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer Zamówienia. Wydanie Towaru nastąpi pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę pisemnego potwierdzenia odbioru Towaru. Towar nie zostanie wydany osobie, która nie ma ukończonych 18 lat lub której zachowanie wskazuje, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Odbiór zamówionych Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie sprzedaży (Delikatesy Śródziemnomorskie Buon Appetito ul. Waryńskiego 3/5 15-460 Białystok) do rąk własnych Zamawiającego lub przez osobę trzecią upoważnioną przez Zamawiającego w Zamówieniu w tym firmę Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie przez osobę, która ma ukończone 18 lat. Towar będący napojami alkoholowymi nie zostanie wydany osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. Towar będący napojami alkoholowymi nie zostanie sprzedany na kredyt lub pod zastaw. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby odbierającej Towar będący napojami alkoholowymi, Sprzedawca lub osoba wydająca Towar, uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek takiej osoby. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu Towar nie zostanie wydany.

W zależności od preferencji Zamawiającego oraz od wskazanego przez niego miejsca dostawy Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Zamawiającego adres w dniu oraz w przedziale godzinowym wybranym przez Zamawiającego spośród sugerowanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca ma prawo odmówić dostawy Towaru w wybranym przez Zamawiającego terminie, gdy ilość zamówień na dany dzień przekracza możliwości wykonania realizacji zamówienia przez dostawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie Towaru w wybranym przez Zamawiającego terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Sprzedawcę przelewu , od momentu dokonania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji Zamówień składanych telefonicznie tego samego dnia, o ile Towary wskazane w Zamówieniu obejmują asortyment dostępny tego dnia w Punkcie Sprzedaży, Zamówienie odbierane jest przez Zamawiającego osobiście, zaś płatność następuje przy odbiorze. W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przez Zamawiającego Dniu Realizacji Zamówienia, Dostawca podejmuje próbę kontaktu z Zamawiającym drogą telefoniczną. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy Dostawca spróbuje dostarczyć Zamawiającemu Zamówienie w późniejszym terminie Realizacji Zamówienia. W takim wypadku Zamawiający poniesie dodatkową opłatę, zgodną z cennikiem.

7. Cena, koszty dostawy, sposoby płatności

Wszystkie ceny prezentowane na Platformie wyrażane są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie buon-appetito.pl przy danym Towarze w chwili składania Zamówienia. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty za zamówione Towary, Klient informowany jest przed dokonaniem potwierdzenia Zamówienia.

Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są doliczane zgodnie z cennikiem wskazanym w ust. 2 poniżej, po wskazaniu przez Zamawiającego adresu dostawy. Koszt dostawy określany jest każdorazowo w procesie składania Zamówienia. Koszt dostawy zależny jest od wagi Towarów i wyboru Firmy kurierskiej.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu buon-appetito.pl , bądź wprowadzania w nich zmian.

Ceną wiążącą dla Zamawiającego jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia. Rabaty i promocje nie łączą się o ile nie wynika to z informacji lub treści promocji przekazanej przez Sprzedawcę. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności za zamówiony Towar:

a) przedpłata, przelew elektroniczny, Pay-U, bankowym, przelewem zwykłym – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie;
b) realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Zamawiających składających Zamówienie przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za Zamówienie, o czym Zamawiający będzie poinformowany najpóźniej w chwili składania Zamówienia. Zamawiający chcący otrzymać fakturę VAT, powinien wybrać podczas realizacji Zamówienia odpowiednią opcję, podać dane podmiotu na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej lub żądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej. W przypadku zwrotu Towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą i dostarczy ją Zamawiającemu do podpisu.

8. Odstąpienie

Zamawiający, będący Konsumentem ma prawo odstąpić w ciągu 14 dni od umowy zawartej na odległość. Odstąpienie od Umowy nie wymaga podawania przyczyny i nie wiąże się z ponoszeniem kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Towarów. Prawo do odstąpienia realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od daty odbioru Towarów i wysłanie go pod adres korespondencyjny: Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz ul. Kilińskiego 7/1 15-089 Białystok. Skan dokumentu należy przesłać drogą mailową na adres: ekomstyl@gmail.com. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To co strony sobie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeżeli Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca w sposób wyraźny i jednoznaczny poinformował Zamawiającego, że sam odbierze od niego Towar. Towar powinien zostać zwrócony przez Zamawiającego w opakowaniu, w którym Zamawiający Towar otrzymał. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartość rzeczy będące wynikiem korzystania w niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatność. Zwrot kosztów nie dotyczy innych kosztów niż najtańsze koszty dostawy Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili zwrotu Towarów lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo pomniejszenia zwracanych środków o ewentualne kwoty wypłacone już Zamawiającemu w formie bonów rabatowych, voucherów oraz innych podobnych form. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba, że Zamawiający w wyraźny i jednoznaczny sposób zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z poniesieniem dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca sam nie odbiera Towaru od Zamawiającego, wówczas może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów z powrotem.

Prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest:

a) rzecz, która szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia (m.in. owoce, warzywa, nabiał, mięso i jego przetwory);
b) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po odbiorze rzeczy przez Zamawiającego;
c) rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
e) towar (usługa) wykraczający poza standardową ofertę Platformy, przygotowany na specjalne zamówienie Zamawiającego i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
f) rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
g) usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał ją w pełni za wyraźną zgodą Zamawiającego, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
h) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

9. Reklamacje

Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz odpowiada wobec Zamawiającego będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: ekomstyl@gmail.com.

Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Zamawiającego oraz numeru Zamówienia. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego Towaru na koszt Zamawiającego wraz z dowodem zakupy (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności Towaru z Umową), bądź dowodem zakupu pod adres: Delikatesy Śródziemnomorskie Buon Appetito ul. Waryńskiego 3/5 15-460 Białystok. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, Zamawiający zostanie w tym terminie poinformowany o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Dokonując odbioru Towaru, Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy zawartość opakowania jest zgodna z Zamówienia, a w przypadku dostawy również, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

Sprzedawca ani Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego stały się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za Towar, którego jakość pogorszyła z przyczyn leżących po jego stronie. W przypadku wyraźnego pogorszenia się jakości Towarów, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. Wówczas uiszcza zapłatę tylko za Towary, które straciły wartość z przyczyn leżących po jego stronie.

Niezależnie od możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, Zamawiający będący Konsumentem, ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów ze Sprzedającym, m.in.:

a) powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów działający w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu;
b) Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej i przy ich oddziałach zamiejscowych. Wykaz właściwych jednostek jest dostępny na stronie UOKiK;
c) mediacje przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej;
d) organizacje konsumenckie – m.in. Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego Sprzedawca całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Zamawiających nie będących konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych.

Pobierz formularz reklamacyjny

10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w działaniu Platformy zgłoszone przez Użytkownika. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy. Zgłoszenia takie należy przesyłać w drodze elektronicznej na adres e-mail: ekomstyl@gmail.com .W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszającego, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy.

Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym terminie Zamawiającego kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona.

11. Polityka prywatności Platformy Buon Appetito.bialystok

Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Polityka prywatności Platformy buon-appetito.pl określa zasady odnoszące się do ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy, w tym do plików cookies wykorzystywanych na Platformie. Platforma stanowi własność Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz ul. Kilińskiego NIP: 5421256923 , Regon: 361115090, która jest administratorem strony.

Każda osoba odwiedzająca Platformę staje się automatycznie jej Użytkownikiem Wszelkie treści znajdujące się na Platformie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody uprawnionego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wszelkie treści zamieszczone na Platformie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że co innego wprost zastrzeżono. Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie informacji zamieszczonych na Platformie lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa konsumenckiego. Ekomastyl Małgorzata Andruszkiewicz zastrzega sobie prawo wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Platformy, w szczególności do poprawiania zamieszczonych na Platformie informacji, aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

12. Postanowienia końcowe

Zamawiający wraz ze złożeniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują jednak od daty udostępnienia ich na stronie buon-appetito.pl .

O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną na wskazany przy Rejestracji adres e-mail. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 3 dni przed wejściem nowego Regulaminu w życie. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Zamawiający korzystający z usług Sprzedawcy i dostawy zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku podania nieprawdziwych danych Zamawiającego. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: ekomstyl@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 575176591